Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdeplru

Ztráty a nálezyZtráty a nálezy

Právní úprava dle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V souladu s ustanovením § 1051 a následujících § občanského zákoníku, je povinností nálezce vrátit ztracenou věc tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného a to pokud lze z okolností poznat, kdo je vlastníkem této nalezené věci.
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (zpravidla do třech dnů) nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

 • Jako nález se nepřijímají věci
  - u kterých je na první pohled zřejmé komu patří
  - které pocházejí z trestné činnosti
  - silně znečištěné, poškozené, nefunkční
  - nepatrné hodnoty
  - potraviny
  - zbraně, střelivo, výbušniny
  - nebezpečný odpad
  - vraky
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Vrácení věci tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi se provádí neprodleně poté, kdy se osoba o věc přihlásí, s přihlédnutím k okolnostem případu (např. doba nezbytná k vyzvednutí finanční hotovosti z depozitního účtu apod.).
 • Jaké další činnosti jsou po žadateli o navrácení věci požadovány
  Ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci, který se přihlásí, musí prokázat svou totožnost a své právo k věci, a to s ohledem na okolnosti případu (doklad o koupi věci, má-li jej k dispozici, popis nalezené věci, uvedení přesné výše finanční hotovosti apod.).
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Neodevzdání nalezené věci či obci a její ponechání nálezcem může být řešeno v přestupkovém či trestním řízení. Obdobně je pak řešena situace, kdy se za vlastníka věci neoprávněně vydává jiná osoba.

Informaci o převzatých nálezech zveřejňuje úřad městyse zde na webových stránkách. Lze se také přímo s dotazy obrátit na pracovnice úřadu na telefonním čísle 556 770 101 nebo na e-mailu mestys@suchdol-nad-odrou.cz Tyto kontakty se týkají i v případě ztráty psa nebo nalezení živých zvířat

Seznam ztrát a nálezů

Datum nálezu Místo nálezu Nalezená věc Datum vrácení Poznámka Lhůta pro likvidaci
Ztráty a nálezy 1.0.6 developed Pavel Náplava
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio